گروه زیست شناسی زرین شهر

مباحث زیست شناسی

منابع وسایت های مفید روش تدریس - شنبه 23 آبان ماه 1394
[ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ] [ 19:59 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]
اطلاع رسانی
[ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ] [ 19:57 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]
جشنواره تدریس
[ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ] [ 19:55 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]
مسابقات آزمایشگاهی 95- 94
[ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ] [ 19:49 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]
برنامه سالیانه گردهمایی گروههای آموزشی زیست شناسی

برنامه سالیانه گردهمایی گروههای آموزشی زیست شناسی استان

اصفهان 94-95 

 

دوشنبه 94/9/2 ساعت 15/30 با موضوع

نشست علمی - تخصصی با محوریت جشنواره تدریس

 

 

دوشنبه 94/12/10 ساعت 15/30 با موضوع

فرآیند آپوپتوزیس سرطان و در مان سرطان

 

[ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ] [ 19:38 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]
برنامه عملیاتی استان اصفهان
[ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ ] [ 21:1 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]
فرم جدید بازدید
[ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ ] [ 20:58 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]
فرم بازدیذ نظارت بر فعالیت دبیر
[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ ] [ 11:14 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]
فراخوان
شيوه نامه برگزاري فراخوان گروه زيست شناسی استان اصفهان

 

عنوان فراخوان :
عوامل ژنتیکی یا محیطی موثر بر بروز سرطان های شایع در استان اصفهان

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ] [ 10:4 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]
فراخوان2

 فراخوان دبیرخانه زیست شناسی کشوری مبنی بر ارایه تجارب خلاقانه در انتقال یک محتوای درس

زمان 30/10/94

اطلاعات لازم متعاقبا اعلام خواهد شد .

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ] [ 11:9 ] [ خسرویانی-ادیبی ] [ ]